Obchodné podmienky

Základné údaje

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.gepobal.sk je:

GEPO, s.r.o.
M.R.Štefánika 34
Žilina 010 01

IČO: 47 226 307
DIČ: 2023804167
IČ DPH: SK2023804167

Adresa na vrátenie/výmenu tovaru:
Internetový obchod: www.gepobal.sk
GEPO, s.r.o.
M.R.Štefánika 34
Žilina 010 01

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č.účtu: 2941073622/1100
IBAN: SK57 1100 0000 0029 4107 3622 

Kontakt
Tel.: 0948 160 158
E-mail: objednavky@gepobal.sk


OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou GEPO, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina IČO: 47 226 307 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Vložka číslo:  59441/L (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.gepobal.sk (ďalej len “systém”).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.gepobal.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou GEPO, s.r.o.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. V prípade neprevzatia tovaru je objednávateľ v zmysle týchto obchodných podmienok povinný zaplatiť všetky vynaložené výdavky spojené s odoslaním zásielky: poštovné a balné vo výške 7€, ktoré bude v prípade neprevzatia zásielky právne vymáhané.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

kontaktovať nás mailom na objednavky@gepobal.sk alebo písomne GEPO, s.r.o., M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu pre vrátenie peňazí. Formulár na odstúpenie od zmluvy Vám zašleme mailom.

Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane obalu a podobne)
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe – kópia faktúry

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Náklady spojené s poštovným a balným nevraciame.
Tovar musí byť zaslaný doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

4.3 Reklamácia tovaru 

Reklamovaný tovar môžete vrátiť v lehote do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tlačivo na odstúpenie od zmluvy Vám poskytneme na základe telefonického dohovoru. Suma za tovar a náklady za poštovné budú uhradené na uvedený účet zákazníka.  

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6 

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky a je platná v rámci Slovenskej republiky nasledovne:

6.2 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

6.3 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim podľa cenníka Slovenskej pošty a cenníka prepravnej spoločnosti DPD SK s.r.o. . Pri objednávkach z ČR je potrebná platba vopred na účet prevodom alebo kartou (na dobierku nezasielame), pre ostatné krajiny EÚ zasielame po úhrade vopred na náš bankový účet prevodom(na dobierku nezasielame).

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti GEPO, s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií, (variabilný symbol, číslo účtu, suma). Po prijatí platby na účet Vám bude tovar doručený na Vaše odberné miesto alebo pripravené na výdaj na adrese prevádzkovateľa.

7.2 Hotovostne na adrese spoločnosti: GEPO, s.r.o., M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina na základe faktúry a vytlačeného pokladničného dokladu.

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

Zásielky sú expedované prostredníctvom kuriérom zvyčajne do 24 hodín (max.48hod) od objednania, závisí to na zvolenom spôsobe dopravy a platby, dodanie sa pohybuje v rozmedzí  2 až 4 pracovné dni podľa doby prepravy prepravcu.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom vlastnej prepravy na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Vlastnou prepravou doručujeme vrámci mesta Žilina (PSČ 010 01 – 010 15)

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na adrese spoločnosti GEPO, s.r.o., M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina po vzájomnej dohode.

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim po úhrade celkovej ceny tovaru a poštovného (podľa cenníka Sovenskej Pošty) vopred náš bankový účet.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti GEPO, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti GEPO, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

GEPO, s.r.o.

M.R.Štefánika 34
Žilina 010 01

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.gepobal.sk

10.1 Spoločnosť GEPO, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.gepobal.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Spoločnosť GEPO,s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

10.3. Spoločnosť GEPO, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Pravidlá nakladania s osobnými údajmi GEPO, s.r.o.

Spoločnosť GEPO, s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina, IČO: 47226307 sa v plnej miere riadi zákonom o ochrane osobných údajov. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov upravuje zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok https://gepobal.sk (ďalej len gepobal.sk“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len “užívateľ”) a zákazníkov gepobal.sk, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

GEPO, s.r.o. ( gepobal.sk ) pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov a vymenovala poverenú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorým je: konateľ spoločnosti MARTINA URDÁKOVÁ, objednavky@gepobal.sk , +421905735876.

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie v našom informačnom systéme. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Kladieme pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

11.2 KTORÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME

11.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok, pri registrácii na gepobal.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky. S odoslaním objednávky dávate súhlas na spracovanie údajov ako sú meno, priezvisko, adresa, tel.kontakt, e-mail a platobné údaje. V prípade,  že budete chcieť tovar doručiť na inú adresu, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia. Registráciou zákazníka automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť v zasielanom e-maile alebo na e-mailovej adrese objednavky@gepobal.sk. 

11.2. Údaje z Facebooku. Ak pre zobrazenie využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte gepobal.sk tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, podľa vášho nastavenia.

11.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva gepobal.sk informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava gepobal.sk údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

gepobal.sk nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

11.4 NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME

11.4.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi gepobal.sk a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté kompletne, nemôže gepobal.sk vybaviť Vašu objednávku a preto je oprávnená použiť telefónne číslo za účelom doplnenia niektorého chýbajúceho údaju. 

11.4.2. Pre ponuku našich produktov a propagáciu gepobal.sk formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva gepobal.sk predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas gepobal.sk udeľujete v priebehu registrácie na gepobal.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na gepobal.sk môžu vykonávať iba osoby staršie ako 18 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

11.5 KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM

11.5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané gepobal.sk a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s gepobal.sk

11.5.2. gepobal.sk ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre gepobal.sk na účely a spôsobom, ktoré gepobal.sk stanovuje. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré gepobal.sk využíva, patria:

– prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, DPD s.r.o.

– Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)

11.6 AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME

11.6.1. gepobal.sk spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona gepobal.sk následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

11.6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom gepobal.sk požiada o udelenie nového súhlasu.

11.6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva gepobal.sk po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

11.6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva gepobal.sk iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na gepobal.sk vzťahujú.

11.7 VAŠE PRÁVA ZÁKAZNÍKA

11.7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na gepobal.sk a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré gepobal.sk spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo gepobal.sk. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli gepobal.sk, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám gepobal.sk potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže gepobal.sk správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že gepobal.sk spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už gepobal.sk nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok gepobal.sk Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od gepobal.sk k inému subjektu, kedy gepobal.sk odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

11.7.2. Ďalej môžu zákazníci gepobal.sk vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej gepobal.sk okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

11.7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností gepobal.sk so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

11.8 ZÁVER

Účinnosť pravidiel nadobúda platnosť 1.3.2021.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami gepobal.sk.